Tiinan teemat

Koulutus

Ilman sivistystä ja koulutusta Suomi ei pärjää. Tarvitsemme kilpailukykyisiä suomalaisia, joita saadaan vain korkeatasoisella koulutuksella. Koulutuksen peruslähtökohta on tarjota jokaiselle kansalaiselle oikeus elinikäiseen oppimiseen. Elinikäisen oppimisen avulla turvaamme luovat innovaatiot, erityisosaamisen ja tulevaisuuden asettamat haasteet pitkille urapoluille. 

Erityistehtävän saaneiden lukioiden tulee voida jatkaa opetustehtävissään. Meidän on annettava kyvykkyyksien kehittyä siten, että jokaisen oppilaan luovuus ja lahjakkuus saadaan esille ja käyttöön. Myös heikoimpien oppilaiden piilevät kyvykkyydet tulee saada esille ja vahvistettua. Vain sillä tavalla saadaan luotua uusia osaajia nostamaan Suomi uuteen kiitoon! 

Yliopistoilla on oma tärkeä tehtävänsä tieteen ja tutkimuksen saralla. Tiedekorkeakoulujen toimintaedellytykset täytyy turvata ja niiden elinvoimaisuuteen tulee panostaa. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä saadaan synnytettyä uusia innovaatioita, jotka voidaan kaupallistaa markkinoille. Näin luodaan uusia työpaikkoja ja vain työtä tekemällä saadaan Suomi nousuun.

Julkiset palvelut

kokoomus-helsinki-kuntavaaliehdokkaat-u04

Julkisten palvelujen järkevän järjestämisen tieltä tulee purkaa turhanpäiväiset säädökset. Normeista, jotka eivät tuota mitään lisäarvoa kansalaisille, tulee luopua. Nyt on todella ryhdyttävä yksinkertaistamaan ihmisten elämää ja siihen liittyvää päätöksentekoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Lakien säätämisestä ei voi eikä saa tulla itsetarkoitus. Yhtä uutta säädettävää lakia kohden tulisi kaksi lakia mitätöidä. Verovaroin järjestettävien palveluiden määrää tulee karsia ja peruspalvelut tulee jatkossa kohdentaa paremmin esimerkiksi lapsille, työttömille ja eläkeläisille.

Julkisten palveluiden tuottamisessa tulee kiinnittää huomiota järjestämisen tapaan ja niiden rakenteisiin. Rakenteita muuttamalla ja päällekkäisiä toimintoja poistamalla päästään tuottavampaan, tehokkaampaan ja taloudellisempaan lopputulokseen. Samalla rahalla voi saada aikaan enemmän.

Talous

Suomen velkaantuminen pitää pysäyttää eikä valtio saa ottaa kulutusluottoa eikä pikavippejä perustehtäviensä hoitoa varten. Työnteon tulee aina olla kannattavampaa kuin jouten olon. Työn tekemisestä ja ahkeruudesta tulee palkita, ei rangaista. Esimerkiksi opiskelijoiden kohtelu ei tällä hetkellä kannusta ahkeruuteen ja työntekoon.

Yritystoiminta pitää tehdä niin houkuttelevaksi ja helpoksi, että riskin ottaminen, liiketoiminnan kasvattaminen ja uusiin ideoihin investoiminen on yrittäjälle kannattavaa Suomessa. Näin taataan myös uusien työpaikkojen syntyminen ja estetään ”aivovuoto”, eli osaavien ihmisten lähteminen pois Suomesta. 

Jokainen ihminen on oman elämänsä yrittäjä. Jokainen meistä kantaa itse vastuun oman markkina-arvonsa, osaamisensa ja haluttavuutensa säilymisestä työelämässä. Järjestelmät, joissa ihmisille jaetaan verovaroja vastikkeetta, tulee lopettaa. Onnellisen elämän rakennusaineet syntyvät siitä, että ihminen itse on oman elämänsä aktiivinen toimija.  Vain työtä tekemällä Suomi saadaan uuteen nousuun.

Suomi nousuun

kokoomus-helsinki-kuntavaaliehdokkaat-u05

Elinikäinen oppiminen, korkeatasoinen sivistys ja koulutus, julkisten palvelujen eheyttäminen, sisäinen yrittäjyys, oman markkina-arvon ylläpito ja velkaantumisen lopettaminen ovat keinoja joilla Suomi tulevaisuudessa nousee suosta.